Общински профили

Население на 25-64 г. според грамотността, преброяване 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ