Избери година

Основното предназначение на изравнителната субсидия е да преодолее част от неравенствата в капацитета за предлагане на местни услуги на по-малките и по-слабо икономически развитите общини и да компенсира различията в собствените им приходи и (отчасти) субсидиите по делегирани дейности.

Доколкото номиналният размер на изравнителната субсидия е до голяма степен функция на населението, по-важен е размерът ѝ на човек от населението, тъй като той представя потребността на отделните общини от „допълнителна подкрепа“ от държавния бюджет. Оформят се няколко района в страната, където изравнителната субсидия надхвърля 150 лева на човек от населението през 2021 г. – Северозападът, Дунавските общини, както и по границата със Сърбия и в планинските райони на Южна България. Не е изненадващо, че общините, където субсидията е висока се характеризират с ниска икономическа активност и негативни демографски показатели. Обратно, общините които не получават такава субсидия или тя е много ниска са най-общо два типа – туристически общини с много високи собствени приходи, най-вече по морето, и водещите икономически центрове с добре развита индустрия и/или услуги.