Разходи за придобиване на ДМА на нефинансовите предприятия, 2018-19 г.

Избери година

Източник на данните:
НСИ