Общински профили

Избери

София и Пловдив с над 100 хил. наети в промишлеността


През 2018 г. в преработващата промишленост в България са наети 519 хил. души. Близо ¼ или над 100 хил. от тях са в Столична община (67 хил. наети) и община Пловдив (34 хил. наети). Още 100 хил. са фокусирани в следващите 7 общини, с по над 10 хил. наети в промишлеността – Русе, Казанлък, Варна, Стара Загора, Плевен, Ямбол и Бургас.

Общините, които са в най-голяма степен зависими от промишлеността, са Сопот, Летница и Сатовча. В Сопот над 90% от работниците са наети в промишлеността, а в Летница и Сатовча – над 80% от работниците. Общо в 61 общини над половината от работниците са наети в промишлеността. Областните центрове, в които над половината от работниците са наети в промишлеността, са Ямбол и Габрово.

Прави впечатление, че макар най-големите градове да са напред по общ брой наети в промишлеността, множество малки населени места са изключително зависими от състоянието на промишленото производство, а в някои случаи и от работата на едно единствено голямо предприятие.

*Данните се отнасят до нефинансовите предприятия в страната и показват броя на наетите в преработващата промишленост.

Източник на данните:
Национален статистически инситут