Избери година

40 общини с по-малко от 100 души на един общински служител

Данните на Министерство на финансите от финансовите показатели на общините показват населението на един общински служител през четвъртото тримесечие на 2019 г. Индикаторът описва мястото на общинската администрация в местната икономика, както и дават груба представа по колко души "обслужва" един общински служител.

В големите общини този показател надхвърля 1:400, като само в София, Казанлък, Перник и Добрич населението на един общински служител e над 500 човека; в столицата те са 614. Повечето общини попадат в обхвата между 100 и 300 души на един общински служител.

Застаряването и раздробяването на общинската карта обаче личи ясно в това разпределение, като има общини, в които местната администрация е сред най-важните работодатели. В 40 от тях на един служител се падат по по-малко от 100 души, а най-ниска е стойността на показателя в Трекляно (24:1), Бойница (35:1) и Ковачевци (46:1). Тези общини са ясно групирани, най-вече по западната граница на страната и в планинските райони.

Това е резултат най-вече от обстоятелството, че общинската администрация не може да бъде сведена под определен санитарен минимум, който ѝ позволява да изпълява основните си функции. По тази причина, и този индикатор навежда на мисълта, че има нужда от актуализация на картата на общините и намаляването на броя им до тези, които могат да съществуват като (относително) самостоятелни икономически единици.

Източник на данните:
Министерство на финансите