Разходи за придобиване на ДМА на нефинасовите предприятия, 2018 г.

Избери година

Разходите за дълготрайни активи степен рисуват карта на преработващата промишленост

Разходите за дълготрайни активи до голяма степен рисуват карта на преработващата промишленост в страната – това е отрасъл, които се характеризира с относително висока нужда от пространство за производство и машини. Към 2018 г. си личат няколко струпвания на значителни инвестиции в ДМА – около Пловдив и Хасково, в столицата и нейната периферия, като в района на Габрово и Велико Търново.

Източник на данните:
НСИ