Общински профили

Относителен брой деца, жертви или в риск от насилие, при които е приложен Координационният механизъм за защита, на 100000 души от населението

Избери