Общински профили

Общ размер на заплатите на трудовите мигранти, 2021 г.

Избери

Общият размер на заплатите на трудовите мигранти представлява сумата, която пътуващите до други общини работници получават от работата си в тези общини.

Общият размер на дохода, генериран от пътуващите работници от заетостта им в други общини според приложения метод надхвърля 661 млн. лв. месечно през 2021 г. Най-голям е размерът на трудовия доход на пътуващите работници в София – 39 млн. лв., но това отразява най-вече големия размер на работната сила на столицата. На второ място е Перник с 32 млн. лв., където водеща роля играе заетостта в София, на трето място – Стара Загора  с 18 млн. лв., където привлекателна заетост предлагат както енергетиката на Раднево и Гълъбово, така и преработващата промишленост на Казанлък. С над 10 млн. лв. доход от миграция са общо 11 общини, над 1 млн.  – цели 160.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ