Общински профили

Дял от битовия отпадък, предаден за третиране и рециклиране, 2019 г.

Избери

Що се отнася до третирането и рециклирането, страната видимо е разделена на общини, където практически целият отпадък се обработва, и такива, където делът на обработения отпадък е незначителен. Тези, в които делът на рециклирания и третиран отпадък е между 10 и 80% от целия са едва 44, а с над 90% са цели 98 общини. Прави впечатление, че общините в Източна България по-често са с висок дял на рециклирания и третиран отпадък, докато в Западна България има две струпвания – около София/Перник и около Враца, докато в повечето останали общини делът е нисък. 

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ