Общински профили

Дял на икономически неактивните сред населението на 15-64 години, преброяване 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ