Общински профили

Брой болници с държавна и общинска собственост, 2022 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ