Общински профили

Дял на учениците в професионалните училища, 2021 г.

Избери

Професионалното образование има ключова роля в образованието по принцип и на пазара на труда. Сред учениците в средното образование (VIII-XII клас) 50% ежегодно се обучават в професионални училища за придобиване на II-ра и III-та степен на квалификация. Това са над 135 хиляди ученика в близо 6 хиляди паралелки в професионални училища. През настоящата учебна година се забелязва сериозен спад на завършилите в системата – за първи път те намаляват до под 20 хиляди, докато тези в общообразователните училища остават над 25 хиляди. За последните четири години както учащите, така и реално завършилите професионално образование намаляват по-бързо от демографския спад в общообразователните училища. За същия период общо учителите като брой продължават да се увеличават, но в общообразователните училища броят им нараства с 13%, а в професионалните – с под 1%.


Тези данни показват, че все още половината от учениците в средното образование клас се обучават в професионални училища, но броят им намалява сравнително по-бързо, завършилите остават по-малко, като нарастването на броя на учителите изостава.  

Данните на местно ниво ясно илюстрират огромните разлики във възможностите за осигуряване на професионално образование в отделните общини:

-          В 19 общини изобщо няма никакво училище в средното образование;

-          В 43 общини има само общообразователни училища, но не и професионални;

-          В 138 общини обучаващите се в професионални училища са повече от тези в общообразователните;

-          В 37 общини има само професионални училища, но не и общообразователни.

Картата показва, че превес на професионалното обучение има в няколко зони в страната – в Североизточна България, Тракийската низина и Средногорието и в Северозападния край. Проблемът е, че докато при първите има сравнително високо съответствие на професионалната квалификация и структурата на бизнеса и предлаганите работни места, в Северозападна България то почти отсъства[1] - голяма част от професионалното образование там е в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, а заетостта в този сектор е много ниска.

Всичко това още веднъж подчертава важността и големия обхват на професионалното образование, но и посочва, че въпросите с качеството и съответствието между предлаганите професионални направления и реалностите на местните пазари на труда все още стоят.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ