Общински профили

Население на 25-64 г. според грамотността, преброяване 2021 г.

Избери

Малко над половината от населението на възраст от 25 до 64 години е със средно образование – 51,3%, а други 11,5% са с основно образование. Регионалната карта обаче показва големи различия в страната, като се откроява и деление изток-запад. В много райони в Източна България се наблюдава сравнително висок дял на населението с основно образование (над 20%), което се отразява негативно както на заетостта, така и на възнагражденията. В тези райони се наблюдава и по-висок дял на хората без образование и съответно на неграмотните – в някои случаи неграмотните достигат 5-10% от населението на възраст 25-64 г.  Видимите клъстери са няколко – в регионите около Сливен и Ямбол, големи части от Североизтока, но и компактни групи общини край Стара Загора. Не е случайно и че това са същите общини, където виждаме и най-сериозните провали на средното образование – както от гледна точка на изключително слабите резултати на външните оценявания и матурите, така и проблемите с ранното отпадане от училище.

Източник на данните:
НСИ, изчисления на ИПИ