Общински профили

Брой на учениците по групи класове, учебна 2019/20 г.

Избери

52 общини в страната нямат гимназии

Всички общини в страната имат поне едно училище, което предлага начално образование, като най-малко ученици в учебната 2019/20 г. има в Макреш (8), Ковачевци (10) и Георги Дамяново (15). Обратно, най-голямото струпване на ученици между първи и четвърти клас има в столицата (49 хиляди), Пловдив и Варна (по 13 хиляди). Сходно е разпределението и в прогимназиалната фаза, като с най-малко ученици при нея е Ковачевци (9), следвана от Георги Дамяново (12). С под 100 ученика в тази фаза са 34 общини, а с над 1000 – 47.

Що се отнася до гимназиите, има 52 общини, в които такива отсъстват. Това са или малки и географски отдалечени общини, или пък група общини, които заобикалят голям икономически център и съответно ползват гимназиалното образование в него. Вторият тип разпределение е особено видим в клъстерите от общини около Пловдив, Варна, Плевен и Видин. И при тази група класове най-голямо струпване има в София (31 хиляди ученици), а най-малко гимназисти има в Девня (4), Калояново (8) и Минерални бани (9).

Източник на данните:
НСИ