Общински профили

Брой на населението в трудоспособна възраст, 2011 и 2021 г.

Избери

Източник на данните:
НСИ