Общински профили

Дял на населението под 19 годишна възраст, 2019 г.

Избери

Има 9 силно застарели общини с под 10% младежи

Разслоението е доста чувствително – има 9 силно застарели общини, в които делът на населението под 19 годишна възраст е под 10%, а най-негативен е показателят в Невестино (6,3%). С над 30% младежи пък са само две общини –  Кайнарджа и Николаево. Сред по-големите общини най-благоприятен е делът им в Нова Загора и Сливен – по 24%, а в столицата той е 19%. Повечето общини са с дял на децата до 19 години между 15 и 20%.

Източник на данните:
НСИ